Onderzoek mestscheiders

Uitkomsten onderzoek verschillende scheiders door Wageningen UR

Testen zijn uitgevoerd met vier verschillende mestscheiders, te noemen de Keydollar Tri Rod, de Smicon
schroefpersfilter, de Doda Trommelscheider en de Börger BioSelect. De scheiders zijn tegelijkertijd getest op Nij
Bosma Zathe en er werd constant, waar mogelijk, dezelfde procedure gevolgd. Ingaande en uitgaande producten
zijn gewogen en bemonsterd, zowel bij digestaat als bij rundveedrijfmest. De nu volgende resultaten werden
gevonden;

  • De Keydollar Tri Rod produceerde per ton mest de meeste dikke fractie’ (pg 33, hoofdstuk 4.3). De TriRod produceerde per ton ingaande rundvee drijfmest 210 kg dikke fractie (De schroefpersfilter,Trommelscheider en Börger BS respectievelijk 150, 40 en 150 kg). Bij vergiste mest was dit 160 kg perton ingaand voor de Tri Rod en 100 kg voor de Schroefpersfilter. De andere twee scheiders hebbendeelname aan de meting hier geweigerd.
  • Het scheidingsrendement van P2O5 liep bij drijfmest iets uiteen waarbij de Tri Rod en de schroefpersfilter het hoogste rendement hadden. Bij vergiste mest was het rendement van de Schroefpersfilter iets hoger dan bij de Tri Rod maar bij beide enkele malen hoger dan bij de andere twee scheiders’ (pg 34, hoofdstuk 4.4)
  • Het scheidingsrendement van N was het hoogst bij de Tri Rod gevolgd door de Schroefpersfilter’ (pg 34, hoofdstuk 4.4)
  • Het K2O scheidingsrendement bij drijfmest was het hoogst bij de Tri Rod, maar verschilde nauwelijks van elkaar bij vergiste mest’ (pg 34, hoofdstuk 4.4)
  • De gerealiseerde capaciteiten (in kg mest ingaand per uur) lopen zeer sterk uiteen’ (pg 35, hoofdstuk 4.5). De Tri Rod heeft hier een gemeten capaciteit van 4800 kg drijfmest ingaand per uur, en 6450 kg digestaat per uur. De Tri Rod komt hiermee qua capaciteit in drijfmest op de tweede plaats, na de Börger BS. De Doda trommelscheider komt op de derde plaats i.v.m. de interne overflow. In digestaatheeft de Tri Rod de hoogste capaciteit; Twee andere scheiders gaven hier aan niet deel te willen nemen aan de capaciteit meting.
  • De productie van de dikke fractie per ton ingaande mest is sterk verschillend en duidelijk het hoogst bij de Tri Rod, en het laagst bij de Doda Trommelscheider’ (pg 36, hoofdstuk 4.6)

Keydollar meest efficiënte mestscheider

De Keydollar Tri Rod is als beste scheider getest tijdens de vergelijking van mestscheiders als het gaat om efficiëntie, rendement èn capaciteit. Daar komt nog eens bij dat Onderhoudskosten en stroomverbruik NIET zijn meegenomen in de vergelijking, terwijl de Key Dollar mestscheider op dit gebied WEL met afstand de marktleider is!

Bovenstaande is een samenvatting van het onderzoek die je hier vindt: Titel onderzoek; Mestscheiding op melkveebedrijven, mobiele mestscheiding in dik en dun. Rapport nr 284. Uitvoering; Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR in opdracht van het productschap zuivel (PZ)